Disclaimer

VoorPlussers probeert zoveel mogelijk artikelen te verzamelen welke voor Plussers van belang kunnen zijn. Zij heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle artikelen verwerkt in de Categorieën is afkomstig van derden (de diverse externe sites waar de informatie direct of indirect vandaan komt). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

VoorPlussers draagt voor de inhoud van de geplaatste artikelen geen enkele verantwoordelijkheid. VoorPlussers sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal VoorPlussers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste artikelen;
- de onmogelijkheid de site te gebruiken;
- het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
- het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatige gebruik van de systemen van VoorPlussers, waaronder de site, door een derde;
- handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

U vrijwaart VoorPlussers volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site. De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. VoorPlussers heeft geen zeggenschap over deze websites. VoorPlussers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. VoorPlussers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.


De plaatser van een advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op VoorPlussers wordt getoond.

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van VoorPlussers en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto's, teksten, broncodes, en de grafische vormgeving van de internetpagina's.


Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren. behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en de bestanden die voor eigen gebruik kunnen worden gedownload.